Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
Onder Organisator: De Maaltuin
Onder Deelnemer: houder van een op naam gekocht ticket voor De Maaltuin.
Onder Cateringpartner : Onze cateringpartner, verzorgt de amuses, het diner en drank. Onder locatie : Locatie waar betreffende editie van De Maaltuin plaatsvindt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers van het evenement ‘De Maaltuin’ worden gesloten. Door aanschaf van een ticket gaat deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 2 Tickets

Met de aanschaf van een ticket heeft deelnemer op de in het ticket genoemde dag recht op het volgende:

wandeling over locatie
§ welkomstdrank
§ amuse
§ viergangen diner

Indien het Evenement onverhoopt wordt verschoven naar een andere datum zal het aangeschafte ticket geldig blijven voor het vervangende Evenement.
Deelnemer kan tegenover Organisator geen rechten ontlenen aan overeenkomsten ter zake van deelname, strijdig met deze algemene voorwaarden. Derden kunnen tegenover Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen. In geval de vastgestelde data en/of tijdstippen gewijzigd worden, blijven deze algemene voorwaarden ongewijzigd van kracht.

Artikel 3 Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord is Organisator het recht voorbehouden het Evenement te annuleren dan wel te verschuiven naar een andere datum en/of locatie. Onder overmacht wordt in dit geval o.a. bedoeld: slechte weersomstandigheden (code oranje), brand etc. Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door annulering dan wel door verschuiving van het Evenement zoals hierboven vermeld. In het geval van verschuiving dan wel annulering zal Organisator de Deelnemer hiervan op gepaste wijze op de hoogte stellen.

Artikel 4 Beeldrechten

Bij deelname aan De Maaltuin stemt Deelnemer in met het gegeven dat er mogelijk beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door De Maaltuin geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het Evenement. Indien u niet op beeld gezet wenst te worden, dient u dit voorafgaand aan uw deelname kenbaar te maken aan de organisatie.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van of bij de Deelnemer. Hieronder vallen onder meer verlies, diefstal, schade of onrecht van welke orde dan ook, behalve in geval van bewezen en grove nalatigheid door Organisator. Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de activiteiten van cateringpartner. De Deelnemer is zich hiervan bewust en komt op eigen risico naar de activiteiten van de Organisator.

 


Melding

DeMaaltuin volgt de ontwikkelingen nauwgezet. We zien de veiligheid van onze gasten en personeel als hoogste prioriteit. We volgen daarom de afgekondigde maatregelen om Nederland veilig te houden, waaronder het tijdelijk sluiten van restaurants. We werken hard om voor jullie - zodra dat veilig is - alsnog een fantastische avond te organiseren. Als je een ticket hebt gekocht krijg je binnenkort van ons een mail met nadere informatie.